Misterium Istnienia

14,99 PLN

Niniejszy tom stanowi zbiór utworów poetyckich pisanych prozą. Utwory te można nazwać poezją pisaną prozą lub prozą poetycką. Au­ torka nie posługuje się typowym dla poezji rymem ani rytmem. Utwory Jej są nietypowe z pogranicza impresji i eseju, jednak w pięknie wyrażo­ nej formie o głębokiej treści. Można powiedzieć, że stanowią one nową formę literacką. Jedynie zamieszczony na końcu utwór pt. „Motyl na­ dziei” ma odmienny charakter stanowiąc bajkową opowieść.

Spoza kolejnych utworów Autorki wyłania się obraz niezwykle wrażliwej, głęboko myślącej i czującej młodej kobiety, cierpiącej w ze­ tknięciu z niedoskonałością świata w którym żyje oraz tęskniącej do miłości, którą uważa za najwartościowszy dar wymagający kultywacji.

W twórczości Autorki widoczny jest zachwyt i podziw dla pięk­ na i mądrości świata natury, który spostrzega w kontekście bezkre­ snych wymiarów wszechświata. Natomiast zachowuje wyraźną re­ zerwę a czasem buntuje się wobec świata stworzonego przez ludzi. Świata, w którym normy stworzone przez człowieka zamiast służyć jego rozwojowi, pogłębieniu współżycia międzyludzkiego a przede wszystkim kultywacji miłości podporządkowane są w dużej mierze prawu własności i dążeniom do gromadzenia dóbr materialnych. Nor­ my te nie stwarzają odpowiednich warunków dla kultywacji miłości oraz nie sprzyjają odnajdywaniu tego, co dla człowieka jest najważ­ niejsze, to jest poczucia sensu życia.