Kontemplacja Istnienia

14,99 PLN

Kultura narzuca człowiekowi pewne, określone wzorce według, których ma on kształtować swoje życie.

Na ogół zmierzają one do pewnych standaryzacji życia oraz kształtowania go według określonych norm obowiązujących wszyst­ kich ludzi. Oprócz tych wzorców, które w mniejszym czy większym stopniu człowiek sobie przyswaja, istnieją jednak wewnętrzne po­ trzeby, pragnienia i uczucia, które odgrywają zasadniczą rolę w po­ znawaniu i przeżywaniu otaczającego świata. Stąd też ostateczne spostrzeganie i przeżywanie świata jest niepowtarzalnym konglo­ meratem obiektywnie i subiektywnie odbieranej rzeczywistości.

W istocie każdy człowiek stanowi odrębne istnienie. W inny i niepowtarzalny sposób każdy z nas poszukuje prawdy i wyższych wartości. Czasem mówi się, że odchodzi cały świat, gdy umiera je­ den człowiek. Gdyż jeden człowiek tworzy odrębny świat swoim istnieniem. Bogactwo tego świata jest przeogromne i u każdego inne.

Książka ta jest kontemplacją jednego a niepowtarzalnego ist­ nienia - mojego. Zapewne niektóre treści w niej zawarte będą sta­ nowiły niepowtarzalną i przypisaną tylko jednej istocie odrębność a inne mogą być wspólne dla wielu ludzkich istot.

Nie jest to książka do przeczytania „jednym tchem”. Stanowi bowiem zbiór luźnych przemyśleń, odczuć i analiz, które - mam nadzieję - skłaniać będą do głębszych refleksji nad sensem życia i odmiennością każdego człowieka.